Mittetulundusühing Eesti Otsedemokraatliku Erakonna Algatusgrupp

 

Algatusgrupi juhatus

Algatusgrupi juhatuse peamiseks ülesandeks on koguda kokku tarvilikud 500 liiget ning viia läbi üldkoosolek, kus ühing reorganiseerub erakonnaks ning valitakse erakonnale juhatus, mis viib erakonna Riigikogu valimistele aastal 2019.

Juhatusega saab kontakti e-postiga aadressil otsedemokraadid@gmail.com

306718_203899973009107_525975860_n.jpg

Oskar-Aleksander Lesment
Algatusgrupi juht

IMG_9152_thumb.jpg

Elver Loho
Ideoloog

13725076_10153617477360933_1904427917394571958_o.jpg

Erik Kesa
IT-nõunik

 
 

Algatusgrupi põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Otsedemokraatliku Erakonna Algatusgrupp (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik.

1.3. Ühingu eesmärgiks on erakonna moodustamine vastavalt erakonnaseaduses ettenähtud tingimustele.

1.4. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

1.4.1. ühendab ühiskondlikult aktiivseid inimesi;

1.4.2. selgitab avalikkusele otsedemokraatia põhimõtteid ja hüvesid;

1.5. Ühing lähtub oma tegevuses Ühingu põhikirjast, asjaajamiskorrast, Eestis kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest.

2. Liikmed

2.1. Ühingu liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik. Samuti võib Ühingu liikmeks olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele.

2.3. Ühingu liikmetel on õigus:

2.3.1. saada juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta;

2.3.2. võtta osa Ühingu korraldatud üritustelt;

2.3.3. astuda avalduse alusel Ühingust välja.

2.4. Ühingu liikmemaksu suuruse otsustab juhatus.

2.5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

3. Juhtimine

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3. Ühingu juhatusse kuulub kolm (3) liiget.

3.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

3.5. Juhatuse pädevuses on:

3.5.1. Ühingu tegevuse korraldamine;

3.5.2. liikmete vastuvõtmine;

3.5.3. majandustegevuse juhtimine;

3.5.4. asjaajamiskorra kinnitamine;

3.5.5. poliitiliste sõnumite kujundamine ja edastamine.

4. Majandustegevus

4.1. Ühing võib vastavalt seadusele tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

5. Ühinemine, jagunemine, reorganiseerimine

5.1. Ühing reorganiseerib erakonnaks peale seda, kui Ühingul on olemas vähemalt erakonnaseadusega ettenähtud liikmete arv ja Ühingu üldkoosolek otsustab reorganiseerumise läbi viia.

5.2. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse liikmed ja vara üle reorganiseerumisel tekkinud erakonnale.

6. Täpsustused

Esialgne kandeavaldus jäeti Tartu Maakohtu registriosakonna poolt rahuldamata “sest põhikirjas ei ole märgitud mittetulundusühingu liikmest väljaarvamise tingimust ja korda ning liikmete kohustusi.” Sestap otsustasid algatusgrupi liikmed 07.02.2018 koosolekul ühehäälselt lisada põhikirja järgnevad punktid.

6.1. Ühingu liikmetel on kohustus:

6.1.1. maksta liikmemaksu, juhul kui Ühingu juhatus on liikmemaksu kehtestanud.

6.2. Ühingu juhatus võib Ühingu liikme välja arvata juhul kui:

6.2.1. Ühingu liige läbi oma tegevuse kahjustab oluliselt Ühingut;

6.2.2. muudel seadusega ette nähtud tingimustel.

6.3. Liikmel on õigus enda väljaarvamine vaidlustada seadusega ettenähtud korras.